Can ho Akari City la du an thu 7 thuoc dong san pham can ho biet lap (codominium) cua Nam Long Group. Co mat tien huong ra dai lo Vo Van Kiet, nam ngay cua ngo phia Tay TP. HCM, Flora Akari duoc xem la du an dot pha so voi cac san pham cung dong Flora voi kien truc hinh khoi mat dung, 3 lop bao ve dam bao an ninh, he thong PCCC toi uu nhat danh cho chu nhan. Ngoai ra, khu do thi Akari City duoc quy hoach mot cach dong bo voi day du cac tien ich hien dai cho cu dan noi day. Kem theo do la he thong cay xanh tuoi mat phu khap gan 9ha dien tich dat quy hoach noi day. Dong san pham chinh: Can ho Akari City ( dong Flora ) va ShopHouse Akari City Tong so can ho : 4600 can ho ( so luong can ho giam do Nam Long muon giam mat do xay dung xuong ) Mo ban dot 1: Quy 3 – 2018 ( Du kien) Thoi gian phat trien tu: 2018 den 2022.

Who Voted for this Story